J.J.J.C.R. ECOLE RANSARTOISE DE JUDO S.B. & D.A.

Médaillés du Championnat du Hainaut 2004